Biyodizel belkide bir çoğunuz henüz duymadınız. Araç kullanan bazılarınız belkide çoktan görmüş olabilir. İşte biyodizel konusunda bilmedikleriniz.
Fosil kaynaklı yakıtlar birçok alanda kullanılmaktadır ve ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Fosil kaynaklı yakıt rezervlerinin her geçen gün azalması enerji krizlerine neden olmaktadır. Ayrıca fosil yakıtlı kaynakların kullanımından kaynaklanan çevresel etkilerde gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artış göstermektedir. Biyokütle (Biyoenerji) enerjisi sınıfının alt dalı olan biyodizel, dizel motorlarda kullanılabilen hayvansal ve bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen alternatif bir yakıttır. Biyodizel; sürdürülebilir, çevre dostu, toksik etkisi olmayan, dizel motorlarda modifikasyonla kullanılabilen bir alternatif yakıttır. Burada belirtmek isterim belgeselini izlemiştim. Bu yakıtlar artık yağlardan olabilmektedir.

Enerji, insanlık için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Ekonomik kalkınmanın temelini teşkil etmektedir. Dünya nüfus oranının her geçen yıl artmasıyla birlikte enerjiye olan talepte artmaktadır.Kullanılan enerji kaynaklarının ortalama %80‟i fosil kaynaklı yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil kaynaklı yakıtlarında %70‟ini kömür, %20‟sini petrol ve %10‟nu da doğalgaz oluşturmaktadır. Fosil kaynakların kullanım oranları doğrultusunda yapılan analizlere göre mevcut olan rezervlerin depo miktarları ortalama 100 yıl içerisinde büyük oranda azalma gösterecektir. Ayrıca fosil kaynaklı yakıtların CO2 salımı göz önüne alındığında çevre kirliliğinin 2030‟lu yıllarda %50 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Son yıllarda petrol kaynaklarının giderek azalması, sürekli olarak artan petrol fiyatları ve fosil yakıtların kullanımı ile oluşan olumsuz çevresel etkiler; enerji arayışını alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Alternatif enerji kaynaklarının araştırılmasında ve geliştirilmesinde birçok yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler arasında yenilenebilir “Biyokütle Enerjisinin” önemi büyüktür. Hayvansal ve bitkisel kökenli maddeler biyokütle enerji kaynağı sınıfında yer alır. Biyodizel yakıtının üretimi diğer alternatif enerji kaynaklarına göre (rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi gibi) daha kolaydır. Düşük maliyette elde edilmesinden dolayı üretimi her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte sürdürülebilir bir enerji çeşidi olan biyodizel, sanayi, tarım ve çevre alanlarının birlikte çalışmasını sağlayarak özellikle kırsal kesimde yeni iş sahaları oluşturmaktadır. Fosil yakıtların baktığınızda dünyamıza yaptığı iklim değişikliği ve karbondioksit etkileri temiz enerjilere önem vermemizi bize gösteriyor.

Biyodizel Üretim Teknolojilerine bakalım
Biyodizel, atık yağlardan, hayvansal yağlardan veya bitkisel yağlardan üretilebilir. Biyodizel üretiminde kullanılan hammaddeden fosfolipidler ve su, transesterifikasyon işlemi sırasında trigliseridlerin hidrolize olmasına neden oldukları için önce uzaklaştırılır.
Temizlenmiş hammadde numunesi, bitkisel yağ numunesinde bulunan serbest yağ asitlerinin konsantrasyonunu belirlemek için standartlaştırılmış bir baz solüsyonu ile titre edilir. Bu asitler daha sonra, yağın baz katalizli transesterifıkasyonunu, yağın doğrudan asitle katalize edilmiş transesterifıkasyonunu ve yağın yağ asitlerine ve ardından biyodizele dönüştürülmesini içeren üç temel yoldan biyodizele esterlenir.
Bununla birlikte, baz katalizli transesterifikasyon, yalnızca düşük sıcaklıklar ve basınçlar gerektiren ve% 98’lik bir dönüşüm verimi üreten en ekonomik işlemdir.
Hammadde yüksek asit içeriğine sahipse, biyodizel ve gliserin üretmek için yağ asitleri ile alkolle reaksiyona girmek için asitle katalize edilmiş transesterifikasyon kullanılabilir. Kullanılan ultrasonik reaktörler, süper kritik reaktörler ve sabit yataklı reaktörler gibi diğer yöntemler, kimyasal katalizör ihtiyacını ortadan kaldırır.
Artık fazla alkol damıtma veya flaş buharlaştırma işlemiyle uzaklaştırılır. Gliserin yan ürünü, kullanılmamış katalizör ve bir asit ile nötralize edilmiş sabunları içerir. Daha karmaşık işlemlerde, gliserin yüksek saflıkta damıtılabilir. Biyodizeli gliserinden ayırdıktan sonra, artık katalizör veya sabunları uzaklaştırmak için ılık su kullanılarak biyodizel saflaştırılır, kurutulur ve depolanır. Bitmiş biyodizel daha sonra ticari bir yakıt olarak kullanılmadan önce analiz edilir. Üretim teknolojileri gün geçtikçe çoğalmaktadır. Zorlu değil aslında basit bir üretim yolu mevcut. Gerekli yatırımlar ile ülkemizde bile basitçe üretilebilir.

Biyodizelin Faydaları
Son çalışmalar biyodizelin karbon nötr olduğu iddiasına karşı çıksa da biyodizel biyolojik olarak parçalanabilir, yani bakteriler gibi doğal maddeler nedeniyle parçalanabilir. Biyodizel, geleneksel dizel yakıttan dört kat daha hızlı bozulur. Sonuç olarak ekolojimize daha zararsız bir enerji kaynağı diyebiliriz.
Ek olarak, bir ülkenin ithal petrole bağımlılığını azaltarak enerji güvenliğini artırır. Aynı zamanda bir motorun kayganlığına da katkıda bulunur ve motorda bulunan ve tıkanabilecek tortuları veya diğer çöpleri gevşeten çözücü görevi görür. Saf biyodizel tortu bırakmadığı için motor ömrünü uzatır.
Biyodizelin birkaç önemli faydası daha vardır:
• Atık yağlardan üretilirse veya gıda hammaddesi olmadan üretilirse çevre dostudur
• Geleneksel dizele göre daha güvenlidir
• Toksik değildir
• Geleneksel dizele göre daha yüksek parlama noktasına sahiptir.

Soğuk havada biyodizel performansı, biyodizel karışımına, hammaddeye ve petrol dizeli özelliklerine bağlıdır. Genel olarak, daha düşük yüzdelerde biyodizel içeren karışımlar soğuk havalarda daha iyi performans gösterir. Tipik olarak, normal No. 2 dizel ve B5, soğuk havada yaklaşık olarak aynı performansı gösterir. Hem biyodizel hem de No. 2 dizel, çok soğuk sıcaklıklarda kristalleşen bazı bileşiklere sahiptir. Kış havasında, yakıt karıştırıcıları ve tedarikçileri bir soğuk akış geliştirici ekleyerek kristalleşmeyle mücadele eder . En iyi soğuk hava performansı için kullanıcılar, karışımın uygun olduğundan emin olmak için yakıt sağlayıcılarıyla birlikte çalışmalıdır.Biyodizelin eksi taraflarından biri soğuk havadaki performansı bu durumda muhtemelen gelişen teknoloji ve alternatif yenilenebilir enerji kaynakları ile düzxelecektir.

Biyodizel Kullanımının Avantajlarına gelirsek;
Bazı çevresel faydalar yakıtın nasıl üretildiğine bağlı olsa da, biyodizeli harmanlanmış halde bile kullanmanın birçok yararı vardır. Yararlarından biri, yakıtın ABD’de yetiştirilebilen yenilenebilir bir kaynaktan gelmesi ve yabancı petrole bağımlılığını azaltmasıdır.
Biyodizel ayrıca atmosfere salınan kurum ve “hava zehirleri” de dahil olmak üzere egzoz borusu emisyonlarını azaltır. Çevre Koruma Ajansı (EPA) araştırması, biyodizelin dizele göre% 11 daha az karbon monoksit ve% 10 daha az partikül madde yaydığını gösteriyor. Car Talk’a göre , Enerji ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, biyodizelin net karbondioksit emisyonlarını% 78 oranında azalttığını buldu. Kükürt ve kanserojen içeren petrol dizelin aksine, iki bileşen devlet emisyon panoları ve EPA tarafından düzenlenir, biyodizel toksik değildir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Bu araştırmaların sonuçlarını belgeselde izlemiştim. Bazı çevre koruma dernekleri biyodizel gibi alternatifleri ekolojiyi koruma ve iklim bozuklukları etkisini azaltmak için ABD mahkemelerinde aktif rol aalmışlar.
Daha düşük emisyonları ve petrole olan bağımlılığı azaltma yönünde ulusal dürtü nedeniyle, biyodizel ABD hükümetinin tercih ettiği yakıt türüdür. ABD ordusunun dört şubesinin yanı sıra eyalet, şehir ve özel filolar tarafından da kullanılıyor. Genellikle çiftliklerde, üretim ekipmanlarında ve inşaat sektöründe kullanılır. Biyodizele olan talep arttığından, üreticiler üretimi artırabilecek ve biyodizeli tüketiciler için daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirebilecek.
Dizel motorlu araçlar Avrupa’da yaygın olarak kullanılırken, Edmunds’a göre 2012’deki ABD binek araç satışlarının yalnızca% 1’ini temsil ediyorlar . Bununla birlikte, EPA’nın Ulusal Temiz Dizel Kampanyası sayesinde, dizel araçlar artık katı emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Dizel motorlar, tüketicilere benzine göre% 20-40 daha iyi yakıt ekonomisi ve daha düşük bir devirde daha fazla tork sunar. Dizel motorlarda biyodizel yakıt kullanılması, emisyonların daha da azaltılmasına yardımcı olur ve ülkenin yabancı yağa bağımlılığını azaltır. Üstelik araçlar herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan biyodizel ile çalışabilir. Normal benzin hem ücret olarak daha pahalı hem de mevcut çevremize etkileri çok fazla. Ülkelerin bu değişime bence ayak uydurmaları gerekiyor.

Biyodizel Kullanımının Dezavantajları
Biyodizel yakıt kullanımıyla ilgili en büyük endişelerden biri kalitesi ve dizel araçlar üzerindeki uzun vadeli etkileri ile ilgilidir. Ancak, bu endişeleri gidermek için Ulusal Biyodizel Kurulu , saf biyodizel ve karışımlar için ulusal standartlar oluşturmak üzere araba ve motor üreticileri , düzenleyiciler ve biyodizel endüstrisi ile birlikte çalıştı .
Diğer önemli endişe, yakıt istasyonlarının diğer yakıtlara kıyasla biyodizeli nasıl işlediğidir. Sebze esaslı ürünler kullanılarak yapıldığından doğru sıcaklıkta saklanmalıdır. Sıcak bir depolama tankında çok uzun süre bırakılırsa küf oluşturabilir. Tersine, çok soğuk sıcaklıklarda depolanırsa, koyulaşabilir ve dağıtılması zorlaşabilir.
Ayrıca, mevcut sistemlerden biyodizele geçişte daha yüksek yağlama özelliğinden kaynaklanan sorunlar da endişe vericidir. Yüksek yağlama özelliği, yakıt sisteminin erken aşınmasını ve yıpranmasını önlemeye yardımcı olurken, tank duvarlarında ve borularda birikintileri bırakarak yakıt filtresinin tıkanmasına neden olabilir. EPA, dizel araç sahiplerinin ilk depo yakıtından sonra yakıt filtrelerini değiştirmelerini önerir. İş Kamyonu , biyodizelin performansının da soğuk koşullarda petrole göre daha kötü olduğunu bildiriyor. Bununla birlikte, bugün piyasada bir dizi biyodizel uyumlu araç var.
Biyodizelin Çevresel Etkileri
Karbondioksit, başlıca sera gazlarından biridir. Biyodizelin yakılması sıradan fosil yakıtlara benzer karbondioksit emisyonları oluştursa da, üretimi için kullanılan bitki hammaddesi büyüdüğünde atmosferden karbondioksiti emer. Yine de, gıda üreten arazinin biyodizel için uygun ekime dönüştürülmesinin istenmeyen sonuçları olabilir.
Kullanılmış kızartma yağı veya diğer atık yağlardan üretilen biyodizelin CO 2 emisyonlarını% 85’e varan oranda azalttığı tahmin edilmektedir . Ayrıca biyodizel, düşük kükürtlü dizele kıyasla partikül filtreli araçlardan doğrudan partikül, katı yanma ürünleri emisyonunu% 20’ye kadar azaltabilir.
Yakıt ve gıda tartışmalarından algler, yüksek enerji içeriği, dönüm başına enerji verimi, hızlı büyüme ve çeşitli kalitede suda büyüme kabiliyeti nedeniyle gelecekteki biyoyakıtlar için umut verici bir hammadde olarak ortaya çıktı. Alglerin teorik potansiyeli dikkat çekicidir. ABD Enerji Bakanlığı’na (DOE) göre, algler dönüm başına soya fasulyesi veya karada yağ üreten diğer herhangi bir mahsulden 100 kat daha fazla yağ üretebilir. Yüksek enerji içeriği nedeniyle, alglerden elde edilen yağ, biyodizel, yeşil benzin, jet yakıtı veya etanol olarak rafine edilebilir.
Birçok alternatif yakıt, petrol değerlerine benzer bir performans göstermediği için kabul görmekte güçlük çekmektedir. Petrol dizel yakıtı ile harmanlanmış saf biyodizel, benzin dizel yakıtına kıyasla çok benzer bir beygir gücü, tork ve yakıt tasarrufu sağlar. Saf haliyle, tipik biyodizel, tipik petrol dizelinden %5 – %10 daha düşük bir enerji içeriğine sahiptir. Bununla birlikte, petrol dizel yakıt enerjisi içeriğinin bir tedarikçiden diğerine %15 kadar değişebileceği belirtilmelidir. Biyodizelin düşük enerji içeriği, %100 formda biyodizel kullanıldığında biraz daha düşük performansa dönüşür. Ancak kullanıcılar genellikle kilometre performansında veya performansta az bir değişiklik olduğunu rapor etmektedirler. B20 seviyelerinde petrol mazotu ile harmanlandığında, yakıt enerji içeriğinde %2’den az bir değişim söz konusudur. Kullanıcılar tipik olarak kilometre veya ekonomide gözle görülür bir değişiklik bildirmemektedir. Sonuçta bu, biyodizel üretiminin birçok faydasını ortaya çıkarmaktadır. Başarılı bir pazar ve hammadde esnekliği sayesinde, tesis operatörleri ve çiftçiler için, yani ülke ekonomisinde genel olarak olumlu yönde bir etki yaratmış olacaktır.
Son olarak sizlere alternatif enerji kaynaklarının gelişen teknoloji ile fosil yakıtların tam olmasada yerini alacağını söyleyebilirim. Fosil yakıtların tamamen kullanım dışı kalması muhtemelen kaynakların bitmesinden sonra olacaktır. Belki bundan yüzlerce yıl sonra biyodizel bile kullanılmayacaktır. Elektrikli otomobiller ve çeşitli alternatifler küresel ısınmada düşüşlere ve ekolojimizin düzelmesine katkı sağlayacaktır. Sanayi devriminin yarattığı izler halen devam etmekte. Dünya bu gelişmenin zararlı faktörlerini yeni yeni farketmektedir.Daha temiz bir dünyada olmak için mevcut alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor. Temiz bir dünyada olmak dileğim ile;

Kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayınız.

Kaynak
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442584
azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=402
afdc.energy.gov/fuels/biodiesel_basics.html
caranddriver.com/research/a31883731/biodiesel-vs-diesel/

Yazar

2012 yılında yeni kimliği ve yeni bilgilerle sizlere teknoloji,web programlama,tasarim,güvenlik,internet ve programlar hakkında detaylı bilgiler vermek amaçlı kurulmuş kişisel web sayfamdır.

Bir yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pinle