osym 2013
osym 2013

2013 YGS matematik sorularına gelen yorumlar:

1.    Problem soruları özgün olduğundan zaman alıcıydı.
2.    Sınav, 2012 ye göre daha zor olmasına karşın, 2011 ile aynı zorluktaydı.
3.    Soruların %30u kolay, %30u normal, %30u normal üstü ve %10u zor idi.
4.    Normal üstü soruların çokluğu öğrencileri süre yönüyle zorladı.
5.    Müfredat dışı soru yoktu.

Gelen 32 matematik sorusunun konulara  göre dağılımı:

Temel kavramlar                                                      2 soru
Sayı basamakları                                                      2 soru
Bölen sayıları, OBEB OKEK                                     2 Soru
Ondalıklı sayılar                                                        1 soru
Basit eşitsizlikler                                                       1 soru
Mutlak değer                                                            1 soru
Üslü ifadeler                                                              1 soru
Çarpanlara ayırma                                                    1 soru
Oran orantı                                                                2 soru
Denklem çözme                                                        3 soru
Denklem kurma problemleri                                  10 soru
Fonksiyonlar                                                               2 soru
İşlem                                                                             1 soru
Olasılık                                                                          1 soru
Mantık                                                                          1 soru
Kombinasyon                                                              1 soru

2013 YGS Türkçe soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygundu.

2012 YGS sorularına göre daha kısa sorulardan oluşmaktadır. 2012 YGS‘de sorulmayan Anlatım Bozukluğu ve Yazım Kuralları konusundan da soru gelmiştir. 2012 YGS’de Dil Bilgisi bölümünden 7 soru sorulmuşken 2013’te 10 soru sorulmuştur. Paragraf konularından 3 soru daha az sorulmuştur. Ayrıca Paragraf bölümündeki soru dağılımı kendi içinde değişiklik göstermiştir. Söz gelimi, Paragrafta Yardımcı Düşünce bölümünden 2012’de 13 soru sorulmuşken 2013’te bu sayı 8’e düşmüştür; Anlatım Tekniği soruları 3’ten 4’e çıkmıştır.

Genel olarak geçen yıl çıkan sorularla karşılaştırıldığında bu yıl soruların daha kolay olduğu söylenebilir.

2013 YGS Türkçe Sorularının Konulara Göre Dağılımı:

Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu                             3 Soru
Cümle Anlamı (kavramlar)                                     1 Soru
Cümle Anlamı (karma)                                           2 Soru
Cümle Yorumu                                                        4 Soru
Paragraf Anlatım Teknikleri                                   4 Soru
Paragrafta Yapı                                                       3 Soru
Paragrafta Konu-Ana Düşünce                             5 Soru
Paragrafta Yardımcı Düşünce                               8 Soru
Karma Dil Bilgisi                                                       3 Soru
Dil Bilgisi                             2 soru
Anlatım Bozukluğu                          1 soru
Ses Bilgisi                                                                   1 Soru
Yazım Kuralları                             2 soru
Noktalama İşaretleri                                            1 Soru

2013 YGS Tarih soruları geçen seneki YGS’de olduğu gibi yorum gerektiren öncüllü soru sayısı azaltılarak hazırlanmıştır.

15 Tarih sorusundan sadece 1 tanesi öncüllü hazırlandığı için bu durum 2013 YGS Tarih sorularının doğru yapılma oranını muhtemelen artıracaktır. Soruların zorluk derecesi 2012 YGS’de de olduğu gibi nispeten kolaylaştırıldığı gözlenmiştir.

Sınava giren öğrencilerin zorlanacağı iki veya üç soru vardı. Bu sorulardan biri Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin askere alınmasıyla ilgili soru, diğeri İlk Çağ Medeniyetlerinden gelen soru ve bir diğeri de Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımını güçlendiren gelişme sorusuydu.

Olumsuz soru köküne dayalı Tarih soru sayısı 2013 YGS’de artmıştır. 15 Tarih sorusundan 7 tanesi olumsuz soru köküne dayalı sorulmuştur. 2012 YGS de artırılan tek cümlelik soru sayısı yine bu sene de 4 tane gelmiştir.

2013 YGS Tarih Sorularının Konulara Göre Dağılımı:

İlk Çağ Medeniyetleri                                                    1 soru
İslam Öncesi Türk Tarihi                                               1 soru
İslam Tarihi                                                                    1 soru
Türkiye Selçuklu Devleti                                                1 Soru
Yakın Çağ’da Avrupa                                                     1 soru
Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)                        1 Soru
En Uzun Yüzyıl (1800-1909)                                          1 soru
20. yüzyılda Osmanlı Devleti                                         1 soru
Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi                                 2 soru
Kurtuluş savaşı                                                              1 soru
İnkılaplar                                                                        1 soru
Atatürk İlkeleri                                                               1 soru
Türkiye’nin Dış Politikası                                               1 soru
Jeopolitik Konum                                                          1 soru

2013 YGS Felsefe sorularının değerlendirilmesi:

Felsefe soruları kavrama ve yorum becerisi gerektiren sorulardı. Ancak öğrencilerin felsefi terminolojiye ve felsefi düşünüş yapısına sahip olmasını gerektiriyordu. Müfredat dışı bir soru yoktu.

Bazı soruları ÖSYM tarafından daha önce sorulan soruların oldukça benzeriydi.

Önceki yıllara göre “olumsuz köklü sorular” daha çoktu.

Soruların konulara göre dağılımı

Ortak            Seçmeli
Felsefenin alanı                                                        2 soru         + 1 soru da seçmeli soru
Bilgi felsefesi                    1 soru         + 1 soru da seçmeli soru
Bilim felsefesi                    1 soru         + 1 soru da seçmeli soru
Varlık felsefesi                                                           1 soru
Ahlak felsefesi                                                           1 soru         + 1 soru da seçmeli soru
Siyaset felsefesi                                                        1 soru
Sanat felsefesi                                                           1 soru
Din felsefesi                            + 1 soru da seçmeli soru

İşte 2013 YGS coğrafya soruları:

1.    Coğrafya soruları 9-10. Sınıf müfredatına uygundu.

2.    Sorular 2012 YGS sorularına göre daha kolaydı.

3.    Güncel soru olarak UNESCO’nun 2013 yılını Piri Reis’i Anma Yılı ilan etmesi olayı belirtilerek harita-ölçek ilişkisi soruldu.

4.    Coğrafi konum, Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konularından soru gelmedi.

5.    Tablo ve grafik yorumlama ile ilgili soru yoktu.

6.    Önceki yıllarda sordukları soruların çok benzerleri vardı.  Örneğin; horizonlaşmamış toprak, kesir ölçek kullanmanın avantajı gibi vurguladıkları konular bu yıl da soruldu.

7.    26. soru tartışmaya açık bir soru. Çünkü seçeneklerde verilenlerin hepsi 50 yıllık sürede gerçekleşebilecek değişimlerdir.

8.    Coğrafya sorularının en dikkat çekici yanı;  soru sayısının 12’ ye düşmesine bağlı olarak birden fazla konunun birbiriyle ilişkilendirilerek sorulmasıydı. Böylece az soruyla çok konu taranmış oldu. Örneğin;

•    Ortak Payda: Bölge konusu İklim Tipleri konusuyla,
•    Çevre ve İnsan konusu Harita konusuyla,
•    Toprak Tipleri konusu İzohips konusuyla
•    Coğrafya’nın Bölümleri konusu Ekonomik Faaliyetler konusuyla ilişkilendirilerek soruldu.

COĞRAFYA SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI:

Coğrafya’ nın Bölümleri                1 soru
Harita Bilgisi                    1 soru
Rüzgarlar                     1 soru
Türkiye’nin İklimi                1 soru
İç Kuvvetler                     1 soru
Toprak Tipleri                     1 soru
Dış Kuvvetler                    1 soru
Doğal Afetler                    1 soru
Nüfus                        1 soru
Ortak payda: Bölge                1 soru
Ulaşım Yolları                    1 soru
Çevre ve İnsan                    1 soru

Geçen yıl yeni fizik müfredatı ile ilgili soru sorulmamıştı. 2013 YGS fizikte yeni fizik müfredatı ile ilgili 3 soru vardı.

Soruların tamamını düzenli ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler çözebilirdi. Genel olarak soruların ifadesi açık ve anlaşılırdı.. İş ve enerji sorusunda cisim K noktasında iken enerjisinin hangi düzeye göre alınacağı ifade edilmemişti. Bu iş ve enerji sorusu bazı öğrencileri yanıltmış olabilir. Kırılma sorusunun ifadesi açık değildi.

2013 YGS‘de sorulan fizik sorularının dağılımı şöyle:

Fiziğin Doğası:1
Sıvıların kaldırma ilkesi:1
Basınç:1
Isı ve Sıcaklık:2
Doğrusal Hareket:1
Dinamik:1
İş ve Enerji:1
Elektrik:3
Mıknatıslık:1
Optik:1
Ses:1

2013 YGS’de sorulan biyoloji soruları hakkındaki yorumlar şöyle:

•    Sorular genel olarak beklentilere paralel olmakla birlikte sistemler olarak adlandırılan ve daha çok LYS‘de sorusu çıkan konular grubundan 2 tane soru gelmesi temayüllerin dışında bir durum. Çünkü sistemlerden genellikle 1 soru geliyordu.

•    Soruların büyük bir kısmı doğrudan, temel biyoloji bilgileriyle yorum yapmadan çözülebilecek nitelikte bilgi soruları.

•    Sorular ilköğretim 6.7 ve 8  ile ortaöğretim 9. sınıftan geldi. Sözel ve meslek  lisesi öğrencileri için kalıtım sorusu seçici bir soru.

•    Endemik türlerle ilgili soruda da bir miktar ayrıntı var.

•    Sayısal öğrencileri için seçici soru sayılabilecek bir tane soru bulunmakta olup, soruların % 50’si normal % 40’ı ise kolay sayılabilecek kategoride.

•    Bazı sorular ise geçmiş yıllarda sorulmuş soruların tekrarı niteliğinde.

2013 YGS biyoloji sorularının konulara göre dağılımı:

Ekoloji            2
Endokrin sitem        1
Bitki fizyolojisi        1
Hücre bölünmeleri    1
Hücre            2
Bakteri            2
Canlıların temel bil.    1
Duyu organları        1
Kalıtım            1
Metabolizma        1

2013 YGS Kimya soruları, daha önceki yıllarda çıkmış sorulara paralel olarak geldi. Adayların çok zorlanacağı sorular yoktu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yenilenen müfredat içeriğine ait sorular vardı. Sorular bu yıl yorumdan çok bilgi ağırlıklı geldi.

2013 YGS kimya sorularının konulara göre dağılımı:

Madde ve Özellikleri                                               1 Soru
Maddelerin Ayrıştırılması                                      0 Soru
Atomun Yapısı                                                           1 Soru
Bağlar                                                                            1 Soru
Periyodik Sistem                1 soru
Bileşikler                                                                      4 Soru
Kimyasal Değişimler                                                2 Soru
Hayatımızda Kimya                                                  1 Soru
Kimya Kanunları                                                        0 Soru
Çözünürlük                                                                 2 Soru

İşte 2013 YGS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi‘ne ait soruların değerlendirilmesi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorulardan üçü Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlaşılması ve kavranmasına dayalıydı.

Bir soru; Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ortak noktasından hareketle soruldu.

Bir soru da kültürümüzdeki Alevilik Bektaşilik yorumuyla ilgiliydi.

Sorular ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya paralel olarak detaylı din bilgisi gerektirmeyen, herkesin anlayıp yapabileceği nitelikteydi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının mantığı ve biçimi felsefe sorularını andırıyordu.

Yazar

2012 yılında yeni kimliği ve yeni bilgilerle sizlere teknoloji,web programlama,tasarim,güvenlik,internet ve programlar hakkında detaylı bilgiler vermek amaçlı kurulmuş kişisel web sayfamdır.

Bir yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pinle